Федерација на фармерите на Република Македонија

 • Моја Земја декември: Здружено економско работење
 • Моја Земја декември: Grow bag системи
 • Моја Земја декември: Исхрана на кози
 • Моја Земја декември: Органско живинарство
 • Моја Земја декември: Пчели зомби

kompir1Пишува: дипл. инж. агр. Стојан Глигоров

Компирот е култура со големо значење за човековата исхрана. За таа цел фармерите се заинтересирани да ја одгледуваат, бидејќи е високо доходовна култура со која за краток временски период се остваруваат приноси кои се многу рентабилни.
Најдобри приноси од компирот се добиваат кога средните месечни температури на воздухот не ја поминуваат границата од 19ºC, што значи дека температурните услови се многу важен фактор за одгледување на компирот. Во некои региони температурата негативно влијае врз развитокот на компирот ако таа се движи околу 0 и -1ºC. Во таквите услови на одгледување компирот е осетлив (листот се спржува) на пролетните мразеви, а подоцна компирот има способност да ги обнови, но приносот значително ќе биде намален.
За одгледување на компирот пожелно е да се користат лесно растресити почви кои се богати со хумус и се со слаба кисела реакција односно pH oд 5-6 %.
За добивање на рано производство на компир потребно е да се изберат сорти на компир со покуса вегетација од 55 доkompir2
65 дена. При изборот на сортата пожелно е фармерот да се консултира со стручно лице бидејќи на пазарот се нудат разни сорти по квалитет и вегетација на зреење. Изборот на сортата е еден од важните фактори за остварување на висок принос. За да се остварат високи приноси од раните сорти на компир, фармерите треба да применуваат соодветна модерна технологија и норми на ѓубрива и наводнување. Количествата и начинот на ѓубрење на компирот се базира врз основа на претходно извршена почвена анализа. Како важна агротехничка мерка количествата на ѓубре имаат за цел да обезбедат доволно хранливи материи за остварување високи приноси. Компирот има големи потреби од хранливи материи и се вбројува во културите што бараат поголеми количества на минерални ѓубрива. Со употребата на овие ѓубрива важно е да се води сметка на потребните норми на употреба на ѓубривата по единица површина. Одгледувањето на компирот и остварениот принос ќе зависи од тоа дали се одгледува на отворено поле или во пластеници.
Потребно е да се знае дека раните сорти со краток вегетациски период имаат поголема потреба од азот. Исто така, при исхраната на компирот треба да се обрне внимание на елементите калциум (Ca) и магнезиум (Mg) кои играат главна улога во остварувањето високи приноси. Ѓубривата се применуваат на три начини: со заорување, пред сеидба со прихранување и прихранување со наводнување капка по капка. Количествата на комплексните ѓубрива се движат од 800 до 1.000 кг по ха. Раниот компир бара ѓубрива во одделни елементи кои се лесно растворливи во зависност од типот на земјиштето.
kompir3Најоптимален рок за садење на рано производство на компирот е кога температурата на почвата изнесува 7-8ºC. Во
такви временски услови компирот може да се одгледува во пластеници. Во подрачјето со такви климатски услови садењето на компирот во пластеници може да започне во првата декада на февруари. Во пластениците, компирот може двојно да се заштити со употреба на втора фолија или АГРИЛ, која со голем успех го заштитува раното производство на компир без ризици од измрзнување. Во врска со густината на садењето на компирот во пластеници се препорачува густина (60 x 30 = 55.000 растенија или 65 x 30 = 51.000 растение по ха).
Во однос на времето и количествата вода, за остварувањето висок принос од компирот, исто така, е важен фактор. Првото наводнување на компирот се применува пред бутонизацијата и пред цветањето на компирот, а во услови на одгледување на компирот во пластеници наводнувањето започнува порано. Количеството вода за едно налевање на раниот компир по m2 ќе зависи од типот на почвата и се движи од 30 до 100 mm. По секое наводнување пожелно е, по потреба, прскање против болести и штетници. Во услови кога има врнежи, некои фармери сметаат дека не треба да се наводнува, но во практиката е докажано дека по определен временски период е потребно минимално наводнување во помали количества, но почесто. Кај компирот позначајни заболувања се: пламеницата, црната дамкавост и прашната краставост, а инсекти што најчесто го напаѓаат компирот се: компировата златица, лисната вошка и совица.

AddThis Social Bookmark Button

Слични артикли:


toka ime 09 dhjetor 2016 web

kalendar 2017 ffrm web

Најдобри во агрокомплексот

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Информации за профилот

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.98 MB
Application afterInitialise: 0.045 seconds, 8.43 MB
Application afterRoute: 0.071 seconds, 9.53 MB
Application afterDispatch: 0.118 seconds, 11.39 MB
Application afterRender: 0.201 seconds, 13.03 MB

Искористеност на меморија

13709672

31 запишани барања

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'qvejt3evh5c6m466msub9hpcv7'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1493093979' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'qvejt3evh5c6m466msub9hpcv7'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'qvejt3evh5c6m466msub9hpcv7','1493094879','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SHOW TABLES
 10. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 1
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_to != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_to <= '2017-04-25 04:34:39'
 11. SELECT file_id
    FROM jos_jdownloads_files
    WHERE published = 0
    AND use_timeframe = 1
    AND publish_from != '0000-00-00 00:00:00'
    AND publish_from <= '2017-04-25 04:34:39'
 12. SELECT *
    FROM jos_autotweet_automator
    WHERE id = 'automator'
 13. UPDATE `jos_autotweet_automator`
    SET `lastexec`='2017-04-25 04:34:39'
    WHERE id='automator'
 14. SELECT *
    FROM `jos_autotweet_queue`
    WHERE `publish_up` <= '2017-04-25 04:34:39'
    ORDER BY `publish_up` ASC
    LIMIT 1
 15. SELECT c.`id` AS id, c.`name` AS name, c.`autopublish` AS autopublish, c.`media_mode` AS media_mode, c.`description` AS description, t.`name` AS TYPE, t.`max_chars` AS max_chars, c.`id_1` AS id_1, c.`id_1_secret` AS id_1_secret, c.`id_2` AS id_2, c.`id_2_secret` AS id_2_secret, c.`selection` AS selection, c.`other` AS other, c.`use_own_api` AS use_own_api, c.`api_key` AS api_key, c.`api_secret` AS api_secret, c.`api_authurl` AS api_authurl, c.`api_other` AS api_other
    FROM `jos_autotweet_channel` c, `jos_autotweet_channeltype` t
    WHERE c.`published` = 1
    AND c.`channeltype_id` = t.`id`
 16. INSERT INTO `jos_rokuserstats` ( `user_id`,`ip`,`session_id`,`page`,`referrer` )
    VALUES ( '0','54.196.108.20','qvejt3evh5c6m466msub9hpcv7','/index.php?option=com_content&view=article&id=403:tehnologija-na-odgleduvanje-na-mlad-kompir&catid=54:gradinarstvo&Itemid=103','' )
 17. SHOW TABLES
 18. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 103)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 19. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 103 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 20. SELECT *
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 30
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 17
 22. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 40
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 42
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 43
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 45
 26. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 41
 27. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 28. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 19
 29. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 26
 30. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 16
 31. SHOW TABLES

0 legacy барања запишани

  Вчитани се јазичните податоци

  Непреведени знаци дијагностички

  Ништо

  Непреведени знаци дизајнерски

  Ништо